Nieuwe woonvormen voor senioren in Emmeloord

26-04-2022
De Werkgroep Wonen Senioren, in 2019 opgericht in Emmeloord, is actief in het bewerkstelligen van inbreng van senioren in bouwprojecten en in het concreet realiseren van nieuwe vormen van wonen, zoals gemeenschappelijk wonen. Er is meegepraat in de Woonvisie van de gemeente, die in 2020 werd vastgesteld. Hierin zijn de vele aanbevelingen van de senioren en de uitkomsten van het project Wonen Senioren op de dorpen uitgebreid meegenomen. 
Er is met name gepleit voor een uitbreiding en vooral meer differentiatie in woningen en vormen, zowel in betaalbare koop, als in (sociale) huur. Daarbij is oók een nauwe wisselwerking met senioren zelf tijdens het ontwikkelproces en de realisatie van de bouw voorgesteld. Senioren moeten daar niet op wachten, maar zelf (als groep) actief optreden.

De gemeente heeft in de Woonvisie stevige ambities t.a.v. het wonen van senioren neergezet en een deel daarvan wordt op dit moment al (medio 2021) gerealiseerd: diverse appartementencomplexen in verschillende prijsklassen worden gebouwd in het centrum van Emmeloord en ook in de dorpen zijn uiteenlopende plannen in voorbereiding.

De werkgroep In Emmeloord is in 2019 begonnen met het organiseren van grote bijeenkomsten voor senioren, in de bibliotheek. Daar werden wensen, beperkingen en mogelijkheden besproken qua locaties en bouw, huur en koop. Er was veel belangstelling voor de bijeenkomsten. Mensen wilden op zijn minst op de hoogte raken van de bouwplannen in Emmeloord, maar een deel wilde ook betrokken zijn bij de ontwikkelingen van nieuwe projecten.
De werkgroep heeft zich actief bij de gemeente gemeld met concrete plannen voor gemeenschappelijk wonen en daarnaast zich gemeld om mee te praten in op handen zijnde projecten, zoals de beoogde nieuwe appartementencomplexen in het centrum. Er zijn ook rechtstreeks contacten gelegd met projectontwikkelaars van bepaalde projecten om mee te denken in beoogde nieuwbouw, wat gewaardeerd werd. Daarbij is met name gepleit voor ontmoetingsmogelijkheden in of rondom de gebouwen en uitloop in tuintjes (op een dak van een supermarkt!).

In februari 2020 is in de Flevomeerbibliotheek opnieuw een grote bijeenkomst georganiseerd, ditmaal specifiek over Gemeenschappelijk Wonen. Zeker 70 geinteresseerde senioren waren aanwezig. 
Aan de hand van voorbeelden van projectontwikkelaars, een architect en de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen voor Senioren (de LVGO) is nagedacht over de verwachtingen, de belemmeringen en de randvoorwaarden.
Door de Corona maatregelen kon niet snel in groepen verder gewerkt worden, maar er kon wel overleg met de gemeente en andere partijen plaatsvinden over mogelijke locaties. En met projectontwikkelaars over hun inschattingen. Er is veel digitaal overleg geweest. Ook met de woningcorporatie, die heeft aangegeven mee te willen doen en binnen zo'n project sociale huurwoningen te willen realiseren.
Het is de ambitie van alle betrokkenen om binnen enkele jaren, bvk in 2022,/23 een vorm van gemeenschappelijk wonen te hebben gerealiseerd. Afhankelijk van de omvang van de locatie kan dat zijn een compleet project met bijv 24 grondgebonden woningen. Maar er zijn ook locaties denkbaar, waar een kleinere groep een nieuwe vorm zou kunnen ontwikkelen, bijv wonen in een grote boerderij of in een leeggekomen kerk.

Met een locale projectontwikkelaar zijn de 1e ideeen voor de bouw op een bepaalde locatie verkend; ook een lokale architect heeft voor weer een andere locatie een schets gemaakt waarin een mix van gemeenschappelijk wonen voor senioren en starters.
De inzet van lokale partijen bij de ontwikkeling is wenselijk omdat de werkgroep niet het hele traject van de grond af aan zelf willen vormgeven, dit om versnelling aan te brengen. Bovendien hebben deze bouwers er blijk van gegeven goed mee te kunnen denken en mooie vormen neer te zetten.

Voor 1 van de mogelijke locaties,  namelijk het terrein van het Dr. Jansenziekenhuis,  is op verzoek van de gemeente een 1e Programma van Eisen voor het gemeenschappelijk wonen opgesteld.
Een paar hoofdpunten daaruit:
- veel groen eromheen, eigen tuin(tje) maar ook een gemeenschappelijke tuin, een uitnodigende omgeving voor contacten.
- 20 - 24 woningen, de meeste grondgebonden
- een mix van koop -en huurwoningen.
- huur tot max € 1000,-  pm ; koopsom van max. € 300.000,-
- gemengde doelgroep, niet alleen senioren
- een gemeenschappelijk ruimte voor activiteiten en ook bruikbaar voor de buurt.
Het Programma van Eisen is in april 2022 uitgebreid en geactualiseerd met beelden van wenselijke ontwerpen. het is ook bruikbaar voor andere locaties.

Dit Programma van Eisen is totstand gekomen in verschillende bijeenkomsten in voorjaar 2022 met belangstellenden voor deze vorm van wonen. Zij hebben zich uiteraard ook over het sociale aspect gebogen.

Ondertussen wordt er nog steeds actief overleg gevoerd met gemeente en andere partijen over potentiele locaties.

Kleber & CO is I(hier op vrijwillige basis) mede initiator van alle activiteiten in Emmeloord, mede vanwege de brede ervaring in het bottom-up werken met bewoners, het betrekken van relevante partijen, zoals overheid, corporatie, bouwers en ontwerpers en in verband met het bewaken van de procesgang. 
 

Nieuwe woonvormen voor senioren in Emmeloord

26-04-2022 De Werkgroep Wonen Senioren, in 2019 opgericht in ...
Lees meer

Project een Levenlang wonen in Luttelgeest al 6 jaar actief

18-04-2022 Het project "de Ontmoeting, een levenlang won...
Lees meer

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen afgerond begin 2020.

12-06-2021 Het Project "(Nieuwe) woonvormen voor seniore...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

12-06-2021 In Luttelgeest bestaat sinds 2019 een digitaal dor...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

12-06-2021 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer