Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen is afgerond, Convenant volgt.

15-01-2020
Het in 2018 gestarte Project "(Nieuwe) woonvormen voor senioren in de dorpen van de Noordoostpolder" is eind 2019 afgerond. Na ruim 1,5 jaar verkenningen en (verbeter-) plannen voor het wonen van senioren, zal het project worden afgerond met het opstellen van een Convenant door alle betrokken partijen.
Het project werd in februari 2018 gehonoreerd door de Provincie Flevoland in het kader van het Fonds Leefbaarheid Platteland. 

Het doel van het project was het verkennen van de woonmogelijkheden voor senioren op de dorpen, afgezet tegen hun wensen. Participanten waren de 3 dorpen Ens, Rutten, Luttelgeest en hun dorpsbelangen, Woningbouwvereniging Mercatus, Zorggroep Oude & Nieuwe Land, de gemeente Noordoostpolder en Oost & van Tilburg projectontwikkeling.
Kleber & Co deed de projectbegeleiding en heeft het plan ontwikkeld.

Er zijn vele gesprekken gevoerd en grote bijeenkomsten gehouden met bewoners op de dorpen. Samen met alle organisaties zijn de bevindingen geanalyseerd om scherp te krijgen wat er speelt rondom het wonen en hoe e.e.a. verbeterd kan worden. Er is een pilot uitgevoerd rondom het wonen in de bestaande seniorenwoningen in Luttelgeest en in Ens werden de mogelijkheden van kleinschalig wonen met zorg onderzocht. En er zijn plannen voor nieuwe woningen of woonvormen in zowel Luttelgeest, als Rutten. De verenigingen van dorpsbelangen zijn op alle 3 de dorpen belangrijke kartrekkers geweest en zullen dit ook blijven doen.

Belangrijke bevindingen:
- de meeste senioren willen in hun eigen huis en op hun dorp blijven wonen. Het dorp vinden ze prettig vanwege de vele activiteiten en de contacten, alsmede de informele hulp die er wordt geleverd. Dit ondanks de afwezigheid van voorzieningen zoals een winkel (in 2 van de 3 betrokken dorpen) of frequent openbaar vervoer.
- het willen blijven wonen in eigen huis is een bewuste keuze, maar ook een gebrek aan woonvarianten die voor senioren aantrekkelijk zijn.
- er moet meer worden samengewerkt door de organisaties als het over het adviseren over en benutten van woningaanpassingen gaat. Ook over domotica en zorgunits aan huis. Zeker als er urgente situaties zijn of iemand na revalidatie wil terugkeren naar zijn huis, moet er meer dan nu gewerkt worden aan terugkeer, ook als dat hogere kosten met zich meebrengt.
- er is nog wel belangsteling voor de bestaande seniorenwoningen in de sociale huur, maar er moeten verbeteringen komen in de (informatie over) de inschrijvingsprocedure en senioren moeten zich meer gaan inschrijven. De multifunctionele woningen worden nu vaak aan (jonge) mensen van buiten het dorp toegewezen, waarmee de senioren ze ook minder aantrekkelijk vinden (want er is iha weinig vebinding met de buren). Woningbouwvereniging Mercatus heeft aangegeven de leeftijdsgrens van deze woningen weer te kunnen optrekken naar 60+, mits er voldoende belangstelling blijkt.
 - er is ook behoefte aan nieuwbouw en vormen die meer passen bij (oudere) senioren, zoals gelijkvloerswonen (op de begane grond), minder of geen tuin, wellicht ook ruimtes om gezamenlijk te eten of een gedeelde logeerruimte. 
 
De dorpsbelangen van de 3 dorpen zijn erg actief met het thema wonen bezig geweest. Meespeelde dat er lege plekken op de dorpen gingen ontstaan, de zg. "inbreidinglocaties", waar maatschappelijke gebouwen hun functie verliezen (kerken, dorpshuizen) of waar oude woningen deels vervangen moeten worden door nieuwbouw. Deze plekken bieden nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld ook voor gelijkvloerse woningen in "hofjesopstelling" voor senioren.
 
In Rutten en Luttelgeest worden nu concrete nieuwbouwplannen gemaakt op inbreidingslocaties, voor verschillende doelgroepen, waaronder senioren. Zij kunnen meepraten in de vormgeving.

In Ens is een werkgroep aan het verkennen of er mogelijkheden zijn voor een kleinschalige woonvorm "Wonen met Zorg".  Dit gebeurt met private partijen, want voor de Zorggroep ONL is een dergelijke omvang (bijv. 16 bewoners) niet haalbaar.

Uit het project wordt ook duidelijk dat er tussenvormen voor wonen moeten worden ontwikkeld voor mensen die het alleen wonen te zwaar wordt of vereenzamend. Nu is er geen enkele woonvorm meer tussen thuis wonen en het verpleeghuis.

Medio 2020 moet er een Convenant zijn opgesteld tussen alle organisaties, waarin de gezamenlijke ambitie en de concrete plannen voor de lange en korte termijn worden vastgelegd.
 
 

Nieuwe woonvormen voor senioren in Emmeloord

03-02-2020 Ook in Emmeloord is sinds begin 2019 een werkgroep...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

24-01-2020 In Luttelgeest bestaat sinds het voorjaar van...
Lees meer

Project een Levenlang wonen in Luttelgeest vierde 5-jarig jubileum.

23-01-2020 Eind 2019 bestond het project "de Ontmoeting,...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden

17-01-2020 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen is afgerond, Convenant volgt.

15-01-2020 Het in 2018 gestarte Project "(Nieuwe) woonvo...
Lees meer