Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen start nu met pilots

27-01-2019
In het Project "(Nieuwe) woonvormen voor senioren in de dorpen van de Noordoostpolder" wordt druk gewerkt aan het realiseren van een aantal concrete pilots op de dorpen.
Het project werd in februari 2018 gehonoreerd door de Provincie Flevoland in het kader van het Fonds Leefbaarheid Platteland. Het loopt tot medio 2019.

Het doel van het project is het verkennen van de woonmogelijkheden voor senioren op de dorpen, afgezet tegen hun wensen. 
Participanten zijn de 3 dorpen Ens, Rutten, Luttelgeest en hun dorpsbelangen, Woningbouwvereniging Mercatus, Zorggroep Oude & Nieuwe Land, de gemeente Noordoostpolder en Oost & van Tilburg projectontwikkeling.
Kleber & Co doet de projectbegeleiding en heeft het plan ontwikkeld.

Er zijn inmiddels talloze gesprekken gevoerd en grote bijeenkomsten gehouden met bewoners op de dorpen. Samen met alle organisaties zijn de bevindingen geanalyseerd om scherp te krijgen wat er speelt rondom het wonen en hoe e.e.a. verbeterd kan worden.

In december 2018 is een "Tussenrapportage"  opgesteld, ten behoeve van de gemeente, die daar om had gevraagd. De gemeente wil nu met de uitkomsten aan de slag, samen met de Zorggroep en de woningbouwvereniging.

De dorpsbelangen van de 3 dorpen zijn erg actief met het thema wonen bezig,  niet alleen voor de senioren, maar ook voor andere leeftijdsgroepen in hun dorp. Meespeelt dat er lege plekken op de dorpen ontstaan, de zg. "inbreidinglocaties", waar maatschappelijke gebouwen hun functie verliezen (kerken, dorpshuizen) of waar oude woningen deels vervangen worden door nieuwbouw. Deze plekken bieden nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld ook voor gelijkvloerse woningen in "hofjesopstelling" voor senioren.

Een belangrijk element in het project zijn ook de bestaande woningen. De meeste senioren, van welke leeftijd dan ook, geven aan graag op het dorp te willen blijven wonen en daarbij het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis. Oók als er geen winkel of restaurant meer is of matig openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld het geval is in Luttelgeest en Rutten.
De sociele samenhang, de gezelligheid en een beroep kunnen doen op informele hulp, maken dat men graag in de eigen omgeving blijft en zich er veilig voelt.
Wel denken de bewoners dan meer woningaanpassingen nodig te hebben, zoals traplift of een toilet op de bovenverdieping. Duidelijk is inmiddels dat de informatie hierover en de advisering vanuit de verschillende organisaties beter kan. Ook als mensen niet in aanmerking komen voor financiele ondersteuning is goede informatie en "meedenken" belangrijk . 
Dit wordt nog urgenter als er acute situaties ontstaan en een bewoner onverwacht niet meer in eigen huis terecht kan.
De bij dit project betrokken organisaties hebben aangegeven meer te willen samen werken in acute situaties en daarin als uitgangspunt te willen hanteren, dat bewoners toch zo veel mogelijk terug kunnen in hun eigen dorp.

Naast wensen t.a.v. meer gelijkvloerse woningen op een dorp is er nog steeds belangstelling voor de bestaande seniorenwoningen. Deze zijn evenwel vaak in gebruik als "multifunctionele" woningen, dus ook voor andere doelgroepen. Dit mede omdat de woningbouwvereniging geen senioren kon vinden om ze te bewonen.
Er gaat nu in de 1e helft van 2019 een pilot uitgevoerd worden in 1 van de dorpen, waarschijnlijk Luttelgeest, om te bekijken wat er verbeterd kan worden rondom procedures en aankleding van de woningen en de buurt. Dit wordt een pilot met woningbouwvereniging Mercatus en dorpsbewoners.

In Rutten en Luttelgeest zullen daarnaast pilots rondom eventuele nieuwbouw voor meerdere leeftijdsgroepen op "inbreidingslocaties" opgepakt worden.. Welke woonvormen moeten daar gerealiseerd worden, is dan de vraag, alsmede onder welke condities kan dat?

In Ens gaat een werkgroep aan de slag met een pilot "Wonen met Zorg". Verkend worden daarin de mogelijkheden voor dementerenden om wellicht in een nieuwe woonvorm op het dorp te kunnen blijven wonen. Het zal niet gaan om grote aantallen. Verkend worden de komende maanden de mogelijkheden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (die vooral vergaande zorg aan huis aanbiedt) en die van andere, al elders ontwikkelde woonconcepten. 


 

Project (nieuwe) woonvormen senioren in de dorpen start nu met pilots

27-01-2019 In het Project "(Nieuwe) woonvormen voor seni...
Lees meer

Dorpsondersteuner en meer nieuwe activiteiten project Zorg & Welzijn Luttelgeest.

27-01-2019 Er zijn veel nieuwe initiatieven in het project &q...
Lees meer

Digitaal dorpsplein, Luttelgeest als eerste pilotdorp.

27-01-2019 In Luttelgeest wordt sinds de zomer van 2018 een d...
Lees meer

Vrijkomende agrarische erven hebben meer mogelijkheden sinds 2017

27-01-2019 De vrijkomende agrarische erven in de Noordoostpol...
Lees meer